Rada Programowa Targów

Rada Programowa Targów 2018-08-03T11:56:03+00:00

03 sierpnia 2018

dr inż. Paweł Pichniarczyk

W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 1995 roku zawodowo związany z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ówczesna nazwa: Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych). W 2018 roku powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Od wielu lat zajmuje się pracami naukowo-badawczymi i rozwojowymi, a także realizuje projekty z funduszy krajowych i zagranicznych dotyczące innowacyjnych materiałów budowlanych, szkła i ceramiki oraz technologii ich produkcji. Jest autorem lub współautorem innowacyjnych rozwiązań objętych ochroną patentową, w tym także wdrożonych do praktyki przemysłowej. Ponadto jego dorobek naukowy obejmuje liczne publikacje, również w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Za działalność naukową, badawczą i wdrożeniową otrzymał szereg krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m.in. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Podejmuje aktywną działalność w licznych organizacjach, gremiach naukowych oraz opiniotwórczych. Jako pracownik Instytutu z ponad 20-o letnim stażem, posiada w swoim dorobku doświadczenia dydaktyczne oraz eksperckie.

12 marca 2018

Dariusz Skowroński Dyrektor UNIBEP SA

Dariusz Tomasz Skowroński jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA. W latach 2005 – 2007 Dariusz Skowroński DTS Właściciel. Od 2007 do 2015 NDI SA Wiceprezes ds. Rozwoju. W 2005 w firmie BUDIMEX S.A. pełnił funkcję Dyrektora Biura Rynków Zagranicznych. 2003–2004 w Ministerstwie Infrastruktury – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Dróg i Autostrad, Generalny Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, lata 1978–2003 Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Rynków Zagranicznych oraz Dyrektor Handlowy, Zastępca Dyrektora ds. Budownictwa – Dyrektor Marketingu, Dyrektor Pionu Budownictwa, Dyrektor Biura Realizacji, Zastępca Dyrektora Pionu ds. Współpracy z Rynkami Wschodnimi, Kierownik Działu Cen w firmie BUDIMEX – UNIBUD S.A./BUDIMEX S.A. Od 2015 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji w firmie UNIBEP SA.

9 marca 2018

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie podjął pracę jako pracownik naukowo-badawczy w Zespole Podstaw Nauki o Materiałach. W 1991 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej PW (obecnie jako profesor). W latach 2010 roku został powołany na kierownika Zespołu Budowlanych Kompozytów Polimerowo-Mineralnych, a od 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora nowopowstałego Instytutu Inżynierii Budowlanej. Od 2016 roku jest Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PW. W 2017 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych (w tym 22 – w czasopismach JRC). Jest współautorem monografii „Concrete Surface Engineering” i „Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504”. Zajmuje się badaniem relacji między strukturą i właściwościami kompozytów betonopodobnych, przy wykorzystaniu metod ilościowego opisu mikrostruktury oraz oraz metod NDT. Senior Member RILEM (od 2005 r.); sekretarz the International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC), członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, wiceprzewodniczący Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN i Przewodniczący Rady Naukowej ITB (od 2018 r). Wykładowca (Inżynieria Materiałów Budowlanych, Technologia Kompozytów Polimerowych, Ocena Stanu Materiałów w Konstrukcji, Naprawa Konstrukcji Betonowych). W latach 2004-2011 był opiekunem naukowym studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych (KNIMB).

7 marca 2018

Radosław Czapski Senior

Radosław Czapski Senior jest specjalistą wyższego szczebla ds. Infrastruktury i Transportu w Sekcji Transportu i Rozwoju Cyfrowego w Biurze Banku Światowego w Warszawie. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, pomocy technicznej i consultingowych, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Brał udział w wielu projektach dotyczących infrastruktury transportowej koncentrujących się na bezpieczeństwie na drogach, jak również na sieci drogowej i kolejowej, infrastrukturze miejskiej oraz usługach obejmujących partnerstwo publiczno-prywatne i mechanizmy finansowania projektów. W dotychczasowej karierze zaangażowany był również w przygotowanie oraz realizację inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych w różnych sektorach, jak również badania, analizy i projekty pomocy technicznej na rzecz znacznej liczby podmiotów publicznych i prywatnych z szeregu państw, w tym: Polski, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy, Litwy, Mołdawii.

Przed rozpoczęciem pracy w Banku Światowym, był Konsultantem ds. Zarządzania Strategicznego w biurze Booz Allen Hamilton w Warszawie, gdzie do jego obowiązków należało koordynowanie i zarządzanie szeregiem komercyjnych projektów konsultingowych w Polsce i Europie Środkowej. W latach 90-tych pracował dla Komisji Europejskiej w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie zajmował się koordynowaniem unijnych programów wsparcia przedakcyjnego w sektorach infrastrukturalnych w Polsce. Jest magistrem inżynierem mechaniki, absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz posiada tytuł International MBA.

7 marca 2018

Paweł Grad

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP S.A., czołowej polskiej firmy usługowej oferującej szeroki wybór usług konsultingowych, projektowych, wykonawczych oraz zarządzania inwestycjami. Zespół MGGP liczący ponad 1000 specjalistów realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, do których należą m.in.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, telekomunikacja, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo i leśnictwo. Po 20 latach MGGP S.A. to marka, która godnie rozwija i promuje polską myśl inżynieryjną, także na arenie międzynarodowej.

Jest Absolwentem kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z MGGP S.A. związany od czerwca 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę na dużych projektach infrastrukturalnych mając za zadnie rozwijać zakres usług Inżyniera Kontraktu. W listopadzie 2012 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Inwestycjami. Funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP S.A. pełni od 25 października 2016 r. Obecnie pracuje nad zwiększeniem zakresu terytorialnego świadczenia usług przez MGGP SA.

6 marca 2018

Krzysztof  Pruszyński

Krzysztof  Pruszyński to jedna z najważniejszych postaci przełomu XX i XXI wieku, która przyczyniła się do dynamicznego rozwoju w Polsce i w Europie stalowych lekkich obudów – pokrycia/przekrycia dachowe oraz elewacje. To nie tylko świetny producent, ale także wielki wizjoner i kreator kultury systemów dachowych i ściennych w kraju i za granicą.

W 1985 r. założył firmę Blachy Pruszyński, a dzisiaj stoi na czele Grupy Pruszyński, która skupia ponad 20 podmiotów działających w kraju i poza granicami, między innymi w Czechach, na Ukrainie, w Rumunii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Marka Pruszyński znana jest i szanowana zarówno w krajach Europy Wschodniej, jak i Zachodniej. Obecnie spółka rozwija sprzedaż do tak odległych regionów, jak Ameryka Południowa, Skandynawia, Afryka. .

Firma Blachy Pruszyński oraz Jej twórca Krzysztof Pruszyński ma na swoim koncie wiele prestiżowych wyróżnień biznesowych, np. Godło „Teraz Polska”, Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA, tytuły Budowlanej Marki Roku, Lidera Polskiego Biznesu BCC, Top Builder, Wybitnego Eksportera Roku i wiele innych, które są potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości oferowanych wyrobów budowlanych.

22 lutego 2018

Zbigniew Rapciak

specjalizuje się w zarządzaniu dużymi projektami z zakresu inwestycji infrastrukturalnych między innymi, budowy autostrad, Terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, budowy Tauron Areny w Krakowie. Tworzył programy budowy autostrad i dróg szybkiego ruch, restrukturyzacyjne w obszarze gospodarki komunalnej dla samorządu terytorialnego. Pełnił między innymi funkcje wiceministra infrastruktury, prezesa PLNG S.A., prezesa Tauron Areny w Krakowie, przewodniczącego Rady Nadzorczej PLL LOT. Autor opracowań i artykułów z zakresu zarządzania i finansowania inwestycji publicznych

19 lutego 2018

Jan Styliński

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, organizacji zrzeszającej największe przedsiębiorstwa polskiego rynku budownictwa i infrastruktury. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem butikowej kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizujesię w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

15 lutego 2018

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski

ur. 16.03.1946 r. w Częstochowie obecnie Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).
6 obronionych prac doktorskich (w tym dwie z wyróżnieniem). Prodziekan Wydz. SiMR (3,5 kadencji). Kierownik Studiów Zaocznych i Wieczorowych. Członek Komisji Programowej Wydz. SiMR. Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Ustawicznego. Przewodniczący Egzminów Dyplomowych na Wydz. SiMR. Z-ca Przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich. Kierownik Podsekcji Dynamiki Konstrukcji w Komitecie Budowy Maszyn PAN – Sekcja Dynamiki Układów. Członek Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów w Komitecie Budowy Maszyn PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.  Członek Geselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik. Członek Sekcji ds. Łożyskowań Ślizgowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Stały recenzent czasopisma Machine Dynamics Problems. Prowadzenie wykładów z przedmiotów: Mechanika ogólna, Mechanika płynów, Teoria drgań, Teoria maszyn i podstawy automatyki – na studiach magisterskich, inżynierskich (dziennych, wieczorowych i zaocznych). Prowadzenie wykładów z zastosowania pakietu MATHEMATICA na studiach doktoranckich. Publikacje zamieszczone w czasopismach: Zeitschrift Angewandte Mathematik und Mechanik (lista filadelfijska), Archiwum Budowy Maszyn, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Tribologia, Mechanics and Mechanical Engineering – International Journal, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Machine Dynamics Problems, Acta Mechanica. Referaty wygłaszane na konferencjach, między innymi  w Niemczech, Francji, Włoszech, USA, Australii, Kubie, Chinach, Ukrainie oraz licznych kongresach w Polsce  (w sumie około 110 publikacji i referatów).

Współautorstwo monografii Tłumienie Drgań (wyd. PWN) oraz Damping of Vibration (wyd. BALKEMA, Holandia). Dynamika układów łożyskowanych, teoria drgań (układy dyskretne, ciągłe, drgania nieregularne i chaotyczne), dynamika maszyn, teoria maszyn i mechanizmów, automatyka. Transformacja zagadnień teoretycznych na praktykę inżynierską, systemy komputerowe, grafika komputerowa, animacja komputerowa.

Udział w 14 grantach MEN i KBN, głównie jako pierwszy główny wykonawca lub kierownik.
2 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (indywidualna i zespołowa). 8 Nagród Rektora (za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne). Medal Edukacji Narodowej. Srebrny Krzyż Zasługi. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

13 lutego 2018

Zbigniew Zajączkowski

Zbigniew Zajączkowski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej – Wydziału Budownictwa, ze specjalizacją Technologia i Organizacja. Pracę rozpoczął w firmie Exbud, a od 1997 roku związany był z firmą Mitex. Przez 3,5 roku pracy w CHZ Centrozap w RFN przebywał na kontrakcie w największym w Bawarii zakładzie prefabrykacji budowlanej Max Boegl. Po powrocie z RFN był dyrektorem Biura Budownictwa Exbud oraz dyrektorem zarządu Exbud Stolarka Budowlana. Pełnił także rolę prokurenta i dyrektora przedstawicielstwa handlowego firmy Volker Rux Polska, znanego producenta rusztowań.  Od 2009 r. do lutego 2017r. był Prezesem Eiffage Polska Budownictwo. Począwszy od 2009 r. był również prezesem zarządu Eiffage Immobilier Polska, a od 2014 r. wiceprezesem zarządu Eiffage Polska Koleje. 25 września 2017 roku został powołany na Prezesa Zarządu spółki Mota-Engil Central Europe S.A.

11 lutego 2018

Bogusław Kowalski
Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o.

Menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej i administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję wicemarszałka Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnego za infrastrukturę i rozwój terenów wiejskich. Sprawował mandat Posła na Sejm RP V i VI kadencji. W latach 2005-2006 przewodniczył sejmowej Komisji Infrastruktury. Od maja 2006 do listopada 2007 – sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu. W latach 2012-2015 w Zespole Doradców Gospodarczych TOR – ekspert rynku kolejowego i transportu publicznego. Przewodniczący Komitetu Transportowego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Odznaczony medalem „Zasłużony dla Transportu RP”, laureat nagrody kolejowej „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei”. Inicjator  i nadzorujący utworzenie Kolei Mazowieckich, autor jednej z największych w Polsce inwestycji zagranicznych związanych z koleją – budowy zakładu produkcyjnego szwajcarskiego koncernu Stadler w Siedlcach, zaangażowany w przejęcie przez konsorcjum samorządowe Warszawskiej Kolei Dojazdowej.  Współautor strategii rozwoju Grupy PKP na lata 2017-2019. Wykładowca Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

Wykształcenie: absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (studia doktoranckie), Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie) i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie).

8 lutego 2018

Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1997 r. Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W kadencji lat 2016 – 2020  Dziekan Wydziału. Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę o przedsiębiorstwie, analizę ekonomiczną, ekonomikę transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego oraz politykę transportową. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych – książek, skryptów, artykułów, referatów, prac badawczych, opinii, ekspertyz i recenzji. Promotor 15 doktorów nauk ekonomicznych, kilkuset magistrów i licencjatów. Wieloletni kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu transportu kolejowego. Ekspert komisji sejmowych. W latach 1994 – 1996 Pierwszy Zastępca Dyrektora Generalnego PKP. Ekspert w Radzie PKP 1996 – 1998. W latach 2008 – 2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. Kolejnictwa. Członek Rady Nadzorczej PKP S.A. w latach 2006 – 2007 i 2014 – 2015.

5 lutego 2018

Robert Wojciech Włodarczyk

ekonomista, lekarz medycyny, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydział Zarządzania oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, kierownik Katedry Teorii Ekonomii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii, profesor nadzwyczajny Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE), certyfikowany tutor akademicki Collegium Wratislaviense, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji rzeczowych, efektywności projektów inwestycyjnych oraz rynków finansowych; kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; doświadczenie praktyczne w prowadzeniu projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości; uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, PRK i e-learningu; popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji; 11-krotnie otrzymał Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10; były sędzia piłki nożnej w PZPN; odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi; hobby: wędrówki górskie i kolekcjonowanie znaczków pocztowych.

2 lutego 2018

Stefan Góralczyk

dr hab., prof. nadzw.
04.08.1951, Warszawa: dziedzina: dz. nauk tech­nicznych; dyscyplina: górnictwo i geologia inżynier­ska, geologia; specjalności: górnictwo i geologia inży­nierska; miejsce pracy: Inst. Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8. 02­673 Warszawa – pełnomocnik dyrektora ds. badań; stu­dia – UW. Wydz. Geologii 1978; dr – AGH. Wydz. Górniczy 2001; dr hab. – AGH. Wydz. Górnictwa i Geainżynierii 2013; Profesor nadzwyczajny- 2013 r. liczba publikacji 108 książki 8 patenty: 6; stanowiska: kier. Pracowni Technologii Kruszyw Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Kruszyw Budowlanych 1982­1985; kier. Pracowni Normalizacji Inst. Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 191(6-1988; kier. Zakładu Wykorzystania Surowców Skalnych i Norma­lizacji Inst. Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1988-1995; kier. Zakładu Górnictwa Skalne­go Insi. Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal­nego 1995-2006; dyr. naczelny Insi. Mechanizacji Bu­downictwa i Górnictwa Skalnego 2006-2017; pełno­mocnik dyrektora ds. badań od 2017; wyróżnienia: Nagr. MNiSW – 2015; Mistrz Techniki. NOT 2014/2015; Złoty Inżynier – 2016; Medal za Zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej – 2015; Srebrny Medal Tow. im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMN1A VINC1T” – 2015; Europejski Krzyż Oficerski Orderu Wynalaz­czości nadany przez Najwyższa Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii – 2013; Krzyż Wielki Oficerski Orde­ru Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisje Odznaczeń Królestwa Belgii – 2011; Krzyż Kawalerski OOP – 201 I; Medal im. Adama Graczyńskiego – 2010; Zasłużony dla Budownictwa – 2009; Złoty Medal za Długoletnią Służbę – 2009; Brązowy Krzyż Zasługi -1987; organizacje: NOT – wiceprezes Zarządu od 2008; Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownic­twa – prezes 2012-2014; Komitet Techniczny nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego – przewodniczący 1998-2015; Komitet Normalizacyjny nr 274 ds. Betonu, członek Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN

czł. od 2000; American Chemical Society – czł. od 2008; RILEM Technical Committc A łkali Concretc Struclure – czł. od 2004; inne: Dr hab. Stefan Góral­czyk, prof. IMBiGS jest znanym w kraju i za granica specjalistą w zakresie surowców skalnych, kruszyw oraz odpadów mineralnych, w tym pochodzących z górnictwa węgla kamiennego. Od ponad 30 lat prowa­dzi działania badawcze z tych dziedzin przemysłu, do­tyczące prac związanych ze zjawiskami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi w kruszywach oraz tech­nologii utylizacji odpadów przemysłowych, ze szcze­gólnym uwzględnieniem przetworzenia ich na produkty użyteczne i ponownego ich wykorzystania w gospodar­ce. W zakresie doświadczeń w prowadzeniu prac na­ukowych, badawczych i rozwojowych legitymuje się dorobkiem prowadzenia kilkunastu projektów celo­wych, zamawianych i grantów tematyki kniszyw. odpadów oraz urządzeń i technologii z lego zakresu. W dorobku posiada kierowanie szeregiem innych projek­tów krajowych i międzynarodowych, w tym realizowa­nych w ramach Funduszy Strukturalnych, kolejnych Programów Ramowych UE.jak i w ramach projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu

Finansowego KOG. Jest współautorem kilku patentów krajowych i zagranicznych z dziedziny technologii od­zysku i wykorzystania odpadów. Między innymi piastu­je funkcję Stałego Członka (Regular memberl w Mię­dzynarodowym Komitecie RILEM TC19I ARP. Alkali – Reactivity and Prevention. Assessmenl. Spec i (kation and Diagnosis oraz jest jedynym przedstawicielem Pol­ski w Międzynarodowym Projekcie Int. Trial on AAR-4. Jest czł. Rad Naukowych kilku czasopism nauko­wych, konferencji i recenzentem rozpraw doktorskich; hobby: historia i sztuka, turystyka, sport.

23 stycznia 2018

Przewodniczący Rady Programowej

Dr hab. inż.  Adam Witek, Profesor nadzwyczajny w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Aktualnie specjalizuje się w rozwijaniu technologii wytwarzania ceramiki technicznej z udziałem metod wysokociśnieniowych. Doświadczenie w badaniach wysokociśnieniowych zdobywał w Laboratorium Materiałów Nieorganicznych Schenecteady N.Y. pracując dla General Electric i w Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN. Doświadczenie w zarządzaniu produkcją – jako wiceprezes ds. techniki i rozwoju Kujawskiej Fabryki Manometrów oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

22 stycznia 2018

W dniu 22 stycznia br. miało miejsce spotkanie  inauguracyjne Rady Programowej Targów Building Industry Solutions, spotkanie okolicznościowe przemówieniem otworzył Tomasz Szypuła – Prezes Zarządu Ptak Warsaw Expo. Podczas spotkania debatowano nad kształtem wydarzenia, poruszone zostały między innymi tematy obecnego stanu budownictwa w Polsce i realizacji założeń projektowych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Infrastruktury Building Industry Solutions.

Przewodniczącym Rady Programowej Targów wybrany został Prof. dr hab. inż. Adam WitekprofInstytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Październik 2017

Członkowie Rady Programowej Targów Building Industry Solutions 2018

Międzynarodowych Targów Budownictwa i Infrastruktury
Building Industry Solutions

26-28 września 2018

 • Profesor Adam Witek – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Profesor Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Profesor Juliusz Engelhardt – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Profesor Robert Włodarczyk – Dyrektor Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Profesor Stefan Góralczyk – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Profesor Zbigniew Starczewski – p.o. Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Bogusław Kowalski – Prezes Zarządu Netia TK Telekom
 • Dariusz Skowroński – Dyrektor UNIBEP SA
 • Jan Styliński – Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Krzysztof Pruszyński – Prezes Zarządu Pruszyński Sp. z o.o.
 • Paweł Grad Wiceprezes Zarządu Grupa MGGP S.A.
 • Radek Czapski – Senior Infrastructure and Transport Specialist Global Practice The World Bank
 • Zbigniew Zajączkowski – Prezes Zarządu Mota – Engil Central Europe S.A.
 • Zbigniew Rapciak – Rada Główna Instytutów Badawczych